Werkzaamheden

Werkzaamheden Sanders Civiel Management

Sanders Civiel Management begeleidt civiele projecten vanaf de  initiatieffase tot en met de nazorgfase. Gedurende het gehele proces sturen wij partijen aan en bewaken wij de planning, kosten, kwaliteit, informatie en organisatie van het civiele project. Onderlinge communicatie en een complete informatieverstrekking zijn van cruciaal belang in een projectorganisatie. Een intensieve projectbegeleiding is noodzakelijk om het civiele project binnen de afgesproken planning en het beschikbaar budget te realiseren.

Initiatieffase:
In deze 1e fase van het project wordt een idee voor een project door Sanders Civiel Management nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is. Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of er voldoende draagvlak is voor het project (bij alle betrokkenen).

Definitiefase:
De kwalitatieve uitgangspunten van het te realiseren project worden onder begeleiding van Sanders Civiel Management in deze fase nader onderbouwd en vastgelegd in een programma van eisen. Tevens worden in overleg met de opdrachtgever de overige beheers-aspecten en doelstellingen ten aanzien van het proces bepaald; planning, budgetten, projectorganisatie en informatiestromen. De verantwoordelijkheden, beslismomenten en contracteringsstrategieën worden aanvullend in het projectdossier vastgelegd.

Ontwerpfase:
Op basis van het programma van eisen vertalen de ontwerpende partijen onder begeleiding van Sanders Civiel Management het project in ontwerptekeningen en berekeningen. Het ontwerpproces is te faseren in: Schets Ontwerp – Voorlopig Ontwerp – Definitief Ontwerp.

Voorbereidingsfase:
Het Definitief Ontwerp wordt onder begeleiding van Sanders Civiel Management uitgewerkt en vastgelegd in een bestek met bijbehorende bestekstekeningen. Hieraan worden administratieve bepalingen ten aanzien van de uitvoering toegevoegd. Na een aanbesteding op basis van bestek, worden in overleg met de opdrachtgever de contracten met de uitvoerende partijen gesloten. Indien wenselijk kan de uitvoerende partij tevens reeds in een eerder stadium van de bouwfasering worden gecontracteerd.

Realisatiefase:
De civiele aannemer realiseert het project. De fase eindigt met de oplevering van het werk. Tijdens de realisatiefase kunnen de werkzaamheden van Sanders Civiel Management ook uit directievoering en controle van de uitvoering bestaan.

Nazorgfase:
Na de oplevering van het project start de onderhoudsperiode. De opname ten aanzien van de onderhoudsperiode kunnen tevens onder begeleiding van Sanders Civiel Management uitgevoerd worden.